Regulamin

mar 7, 2019

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JURA POLAND SP. Z O.O. 

 

1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1.1 O ile nie ustalono inaczej na piśmie, do zamówień na kawę, ekspresy lub akcesoria marki JURA (dalej łącznie „Produkty”), składanych w  SKORUPA MEBLE SA Arnold Skorupa, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36, NIP: 5761419011, REGON: 160306918 (dalej „JURA”), mają zastosowanie wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”).

1.2 Ogólne warunki sprzedaży/dostawy/zakupu/itp. stosowane przez zamawiających – odmienne a w szczególności ogólne warunki sprzeczne z OWS nie będą przez JURA uznawane – JURA nie zamierza zawierać umów na ogólnych warunkach sprzedaży/dostawy/zakupu/itp. odmiennych lub sprzecznych z OWS.

1.3 OWS są dostępne na następujących stronach: http://www.juraekspres.pl oraz w siedzibie JURA, a ponadto można otrzymać ich skan lub wydruk od JURA.

1.4 JURA zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach, o których mowa w ust. 1.3. Przy składaniu zamówień na Produkty przez internet, zamawiający będą każdorazowo proszeni o potwierdzenie zapoznania się z OWS i ich akceptację.

2. Zamówienia

2.1 Zamówienia na Produkty mogą być składane: 
na o ofertę Produktów dedykowaną dla konsumentów, dostępną na stronie http://www.juraekspres.pl

 • telefonicznie na numer 77 421 82 96
 • przez internet za pośrednictwem Strony, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych, jeśli są dostępne

2.2 W celu zamawiania Produktów przez internet, należy zarejestrować się na Stronie: www.pl.jura.co, poprzez podanie prawidłowych, dokładnych i kompletnych danych wymaganych do zarejestrowania się, wskazywanych w procesie rejestracji. W przypadku zmiany podanych danych należy o nich poinformować JURA, poprzez aktualizację danych na danej Stronie. Przy rejestracji na danej Stronie zamawiający zostanie poproszony o podanie loginu i hasła, które należy zachować w poufności i nie ujawniać go osobom trzecim. W przypadku naruszenia poufności, zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za korzystanie z hasła przez osoby trzecie i zamówienia złożone z użyciem hasła, nawet jeśli zostały złożone bez wiedzy zamawiającego. W razie podjęcia podejrzeń przez zamawiającego, że ktoś korzysta z jego hasła, zamawiający powinien o tym niezwłocznie poinformować JURA. Zamawiający może także samodzielnie zmienić hasło, jak również w panelu swojego konta wyświetlić listę ostatnio złożonych zamówień.

2.3 Przez złożenie zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2.1, zamawiający akceptuje ofertę zakupu Produktów na warunkach określonych w OWS.

2.4 Złożone zamówienie nie stanowi wiążącej umowy do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez JURA. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem jednej ze Stron, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez zamawiającego zgodnie z ust. 2.2. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji, jeśli JURA nie odmówi realizacji zamówienia w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ust. 2.5 lub w przypadkach opisanych w ust. 2.6.

2.5 JURA realizuje zamówienia na Produkty w granicach aktualnie dostępnych zapasów.

2.6 JURA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności w następujących przypadkach: w przypadku braku dostępności zamawianych Produktów, jak również w przypadku opóźnienia zamawiającego w zapłacie już wymagalnych faktur, upadłości lub zagrożenia niewypłacalnością zamawiającego. Ponadto JURA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez internet, jeżeli dojdzie do błędnego wyliczenia należności przez system komputerowy stosowany do obsługi procesu sprzedaży przez internet (w szczególności należność wyliczona przez system będzie wyższa lub niższa niż należność ustalona zgodnie z OWS). W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, JURA skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie, mailowo lub faksem, w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.

3. Dostawa Produktów

3.1 JURA dołoży starań, aby realizować przyjęte do realizacji zamówienia w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem par. 6 ust. 6.4 zdanie drugie.

3.2 Jeśli zamawiający będzie zainteresowany realizacją zamówienia w terminie innym niż wynikający z ust. 3.1, zamawiający powinien to zaznaczyć w zamówieniu. Dostawa Produktów w terminie wskazanym przez zamawiającego, który będzie krótszy niż termin, o którym w ust. 3.1, będzie miała miejsce jedynie pod warunkiem, że JURA przyjmie zamówienie do realizacji niezwłocznie po jego otrzymaniu (w tym przypadku postanowienie par. 2 ust. 2.4 zdanie przedostatnie nie znajduje zastosowania) oraz nastąpi na koszt zamawiającego, który różni się od standardowego kosztu dostawy, o którym mowa w par. 5 ust. 5.4, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia tego kosztu z zamawiającym.

3.3 W zależności od wyboru zamawiającego, zamówione Produkty będą dostarczane za pośrednictwem wybranej przez JURA firmy kurierskiej pod wskazany przez zamawiającego w zamówieniu adres na terenie Polski. Zamawiający może też odebrać zamówione Produkty w siedzibie głownej JURA w Warszawie przy ul : Puławskiej 366 o ile zostało to oznaczone w zamówieniu. Dostawa poza granice Polski wymaga indywidualnego uzgodnienia z JURA, co do jej terminu i kosztów.

3.4 JURA nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub błędne wskazanie w zamówieniu danych dotyczących miejsca dostawy i wynikające stąd skutki.

4. Sprawdzenie Produktów

4.1 Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczanych mu Produktów pod względem ich ilości i jakości (widoczne uszkodzenia) w momencie dostawy przez firmę kurierską i jest zobowiązany do zaznaczenia stwierdzonych niezgodności ilościowych lub widocznych uszkodzeń Produktów na dokumencie dostawy, które na dokumencie dostawy powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę oraz do zgłoszenia JURA stosownej reklamacji w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy. Brak informacji o stwierdzonej niezgodności ilościowej lub widocznych uszkodzeniach Produktów na dokumencie dostawy, potwierdzonej przez osobę wykonującą dostawę, skutkować może odmową uwzględnienia reklamacji przez JURA, po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

5. Ceny, koszty dostawy i dokumenty potwierdzające zakup

5.1 Produkty będą dostarczane w cenach obowiązujących w dacie złożenia zamówienia, wynikających z aktualnego na dzień złożenia zamówienia cennika JURA, publikowanego na Stronie – widoczne na stronie będą ceny, zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.

5.2 Cena do zapłaty stanowić będzie: iloczyn ilości i rodzaju zamówionych Produktów i obowiązującej ceny opakowań jednostkowych poszczególnych Produktów. Dokładna cena do zapłaty oraz koszt dostawy będą podane przed złożeniem zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będą potwierdzone w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Produktów.

5.3 Do cen Produktów zostanie każdorazowo doliczony koszt brutto dostawy Produktów. 5.4 Koszt dostawy zamówionych Produktów zależy od rodzaju i wielkości zamówienia oraz wybranej przez zamawiającego formy dostawy:

 • dostawa na koszt JURA jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 2000,00 brutto
 • odbiorze własnym w JURA Poland Sp. z o.o. w Warszawie
 • w pozostałych przypadkach dostawa na koszt zamawiającego, który wynosi:

25 zł brutto przy zamówieniu Produktów ponizej wartosci 2000 brutto – przy opcji dostawa realizowana przez UPS.

9,9 zł brutto przy zamówieniu Produktów ponizej wartosci 2000 brutto – przy opcji dostawa realizowana przez Pocztę Polską – list polecony.

5.5 JURA zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany cennika i kosztów dostaw poprzez ogłoszenie nowego cennika/kosztów dostaw na Stronie (zawsze zastosowanie ma cena obowiązująca w dacie złożenia zamówienia).

5.6 Razem z Produktami JURA dostarczy zamawiającemu, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach – fakturę VAT lub paragon fiskalny.

5.7 JURA nie oferuje żadnych zniżek, rabatów ani upustów za wielkość złożonych zamówień.

5.8 JURA realizuje dostawy wyłacznie na terytorium RP.

6. Zapłata ceny

6.1 W zależności od wyboru zamawiającego, cena Produktów i koszty dostawy będą płatne w jeden z następujących sposobów:

a) karta płatnicza, 
b) przelew bankowy on-line, 
c) gotówka (płatność przy odbiorze zamówionych Produktów pod wskazanym przez zamawiającego adresem do rąk kuriera wykonującego dostawę lub w siedzibie SKORUPA MEBLE SA Arnold Skorupa, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36), 
d) w przypadkach indywidualnie uzgodnionych z JURA, w odniesieniu do zamówień złożonych telefonicznie, istnieje możliwość zapłaty ceny i kosztów dostawy przelewem z odroczonym terminem płatności (wtedy JURA wpisuje uzgodniony termin zapłaty w treści wystawianej faktury).

6.2 Płatność kartą płatniczą jest natychmiast wymagalna i płatna. Karta płatnicza zamawiającego zostanie zaszyfrowana dla celów bezpieczeństwa. Akceptowane są następujące karty płatnicze: Visa, MasterCard.

6.3 Płatności przelewem bankowym on- line są dostępne za pośrednictwem stron bankowych oraz systemu PayPal.

6.4 Zapłata kartą płatniczą lub przelewem bankowym on-line przy składaniu zamówienia przez Internet odbywa się zgodnie z zasadami określonymi na Stronie. Wysyłka Produktów ma miejsce po otrzymaniu zapłaty przez JURA.

6.5 Płatność przelewem powinna nastąpić na rachunek bankowy JURA wskazany na Stronie na dokumencie potwierdzającym zakup. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego JURA kwotą wynikającą z dokumentu potwierdzającego zakup.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez zamawiających będących konsumentami

7.1 Zamawiający, który jako konsument zawarł umowę na odległość (przez internet, telefonicznie, faksem lub listownie), może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której JURA wydaje Produkty, będąc zobowiązany do przeniesienia ich własności – od objęcia Produktów w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając JURA oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i który zostanie dostarczony konsumentowi razem z Produktami. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres wskazany w par. 1 ust. 1.1.

7.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim JURA przyjęła zamówienie, oferta przestaje wiązać.

7.4. JURA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. JURA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. JURA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JURA, JURA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty JURA lub przekazać je osobie upoważnionej przez JURA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że JURA zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

8. Odpowiedzialność JURA za wady Produktów, gwarancja dotycząca dostarczanych ekspresów JURA i serwis posprzedażny

8.1. JURA zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. JURA ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

8.2 Ekspresy JURA objęte są gwarancją, w ramach której gwarant (JURA) zapewnia sprawne działanie ekspresów JURA i zobowiązuje się do ich bezpłatnej naprawy. Okres gwarancji wynosi, w zależności od rodzaju ekspresu 12 miesięcy lub 25 miesięcy od daty sprzedaży. Naprawa ma miejsce w autoryzowanym serwisie JURA na terenie Warszawy. Termin naprawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia ekspresu do autoryzowanego serwisu JURA lub 21 dni roboczych od dostarczenia ekspresu do miejsca zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji oraz przypadki wad, których gwarancja nie obejmuje (np. uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wywołane nimi wady wynikłe z niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwacji lub przechowywania, w szczególności spowodowane przez kamień osadzany przez wodę, zalanie młynka i ciała obce w młynku), określa karta gwarancyjna dostarczana razem z danym ekspresem JURA, którego dotyczy.

8.3 We wszelkich sprawach dotyczących działania, utrzymania oraz serwisu ekspresów JURA nabytych od JURA, należy kontaktować się z JURA pod numerem telefonu 77 421 82 96.

8.4 Reklamacje w zakresie sprzedaży Produktów JURA, w tym ekpsresów JURA można też składać listownie na adres wskazany w par. 1 ust. 1.1., za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie, w zakładce KONTAKT lub za pośrednictwem wskazanych w tej zakładce numerów telefonu lub telefonów wskazanych na karcie gwarancyjnej.

8.5 Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji składane/podnoszone przez zamawiających będą rozpatrywane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem powyższych zapisów.

8.6 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność JURA z tytułu rękojmi.

9. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

9.1 Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie SKORUPA MEBLE SA Arnold Skorupa, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36, e-mail: juraekspres@gmail.com

9.2 Inspektorem Ochrony Danych JURA Poland jest Pan Paweł Strzałkowski, email: juraekspres@gmail.com.

9.3 Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kliku z poniższych w celów:
a) Wykonania zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c „RODO”);
b) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
c) Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów, odpowiedzi za przesłane zapytania, przygotowywania ofert (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

9.4 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 
a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym JURA Poland powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

9.5 Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, wysyłając wniosek na adres: juraekspres@gmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane przez JURA Poland w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3: 
a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez JURA Poland, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

9.6 JURA Poland realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

9.7 Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”; 

9.8 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

9.9 Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji   Umowy – zamówienie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

10. Odpowiedzialność, postanowienia końcowe

10.1 O ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność JURA z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży/dostawy Produktów jest ograniczona do wartości netto zamówionych Produktów, a odpowiedzialność JURA za szkody pośrednie, uboczne lub wtórne (nawet, jeśli JURA było świadome możliwości ich wystąpienia), jakie mogą powstać w związku z Produktami, ich używaniem, sprzedażą lub korzystaniem ze Stron jest wyłączona.

10.2 JURA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane okolicznościami od JURA niezależnymi, w szczególności okolicznościami o charakterze siły wyższej.

10.3 OWS podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosowane będą przepisy prawa polskiego a zwłaszcza kodeks cywilny. Obowiązuje jurysdykcja sądów polskich.

ZAŁĄCZNIK NR 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. JURA Poland Sp. z o.o. w Warszawie przy ul : Puławskiej 366, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą).
 4. Mogą Państwo skorzystać z otrzymanego wraz z rzeczą lub wydrukowanego ze strony internetowej: http://www.pl.jura.com wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
– Adresat: SKORUPA MEBLE SA Arnold Skorupa, 46-380 Szemrowice, ul. Wiejska 36 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od: 
– umowy sprzedaży następujących Produktów(*) 
– umowy dostawy następujących Produktów(*) 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : 
……………………………………………………………………………… 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : 
……………………………………………………………………………… 
– Adres konsumenta(-ów) : 
………………………………………………………………………………………… 
– Podpis konsumenta(-ów) : 
……………………………………………………………………………………….. 
– Data : 
………………………..

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Nowe pole

7 + 8 =